ปีงบประมาณ [2565]

ขอลาพักผ่อน

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 สุวรรณา โพธิอ่อน 1.00 วัน
2 นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 7.00 วัน
3 นางสาววัลนิภา สุขเสมอ 2.00 วัน
4 นายสรายุทธ พรหมทา 5.00 วัน
5 นางสาววรรณภา พรมแสง 9.00 วัน
6 นายอนันต์ เรียนกิ่ง 7.00 วัน
7 นางสาววิไลวรรณ หยงหนู 3.00 วัน
8 นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ 2.00 วัน
9 นางสาวธารทิพย์ นาคสมบูรณ์ 6.00 วัน
10 นางสาวอรอุมา บารมีรุ่งเรือง 8.00 วัน
11 นางสาวสลัลชนา แป้งหอม 3.00 วัน
12 นายบงกช พุ่มแก้ว 1.00 วัน
13 นางสาวณัฐณิชา มาลัย 8.00 วัน
14 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 7.00 วัน
15 นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ 13.00 วัน
16 นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ 9.00 วัน
17 นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา 6.00 วัน
18 นางสาวเกวลิน มะลิ 2.00 วัน
19 นายฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 2.00 วัน
20 นายวุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง 2.00 วัน
21 นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 4.00 วัน
22 นางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ 4.00 วัน
23 นางสาวจุฑารัตน์ หนูสุวรรณ 5.00 วัน
24 นางสาวศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล 4.00 วัน
25 นางสาวสิริเกล้า สังขพันธ์ 8.00 วัน

ขอลาป่วย / กิจ / คลอด

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 เอกรินทร์ วงษ์ไพศาล 1.00 วัน
2 สุวรรณา โพธิอ่อน 4.00 วัน
3 นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 2.00 วัน
4 นางสาววัลนิภา สุขเสมอ 14.50 วัน
5 นายสรายุทธ พรหมทา 18.50 วัน
6 นางสาววรรณภา พรมแสง 2.00 วัน
7 นายอนันต์ เรียนกิ่ง 13.00 วัน
8 นางสาววิไลวรรณ หยงหนู 3.50 วัน
9 นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ 10.00 วัน
10 นางสาวอรอุมา บารมีรุ่งเรือง 1.00 วัน
11 นางสาวสลัลชนา แป้งหอม 2.50 วัน
12 นายบงกช พุ่มแก้ว 13.00 วัน
13 นางสาวณัฐณิชา มาลัย 8.00 วัน
14 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 3.50 วัน
15 นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ 3.00 วัน
16 นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ 18.00 วัน
17 นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา 5.00 วัน
18 นายพัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 4.00 วัน
19 นางสาวเกวลิน มะลิ 1.00 วัน
20 นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี 2.50 วัน
21 นายวุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง 2.00 วัน
22 นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 1.00 วัน
23 นางสาวจุฑารัตน์ หนูสุวรรณ 1.00 วัน
24 นางสาวสิริเกล้า สังขพันธ์ 2.00 วัน
25 สนพัช สวามีชัย 2.00 วัน
26 ธัญวรัตม์ เหมือนเสมอใจ 2.00 วัน

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 สุวรรณา โพธิอ่อน 3.00 วัน
2 นายบงกช พุ่มแก้ว 17.00 วัน
3 นางสาวณัฐณิชา มาลัย 3.00 วัน
4 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 2.00 วัน
5 นางสาวชิราภรณ์ วงศ์แสน 4.00 วัน
6 นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 1.00 วัน
7 นางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ 10.00 วัน
8 นางสาวศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล 2.00 วัน
9 นางสาวสิริเกล้า สังขพันธ์ 2.00 วัน

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยขอเบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าเข่าที่พัก และค่ายานพาหนะ

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 นายบงกช พุ่มแก้ว 5.00 วัน
Loading...