ปีงบประมาณ [2567]

ขอลาพักผ่อน

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 10.00 วัน
2 นายสรายุทธ พรหมทา 2.00 วัน
3 นางสาววรรณภา พรมแสง 6.00 วัน
4 นายประสิทธิ์ เดชกล้า 4.00 วัน
5 นายอนันต์ เรียนกิ่ง 11.00 วัน
6 นางสาววิไลวรรณ หยงหนู 2.00 วัน
7 นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ 6.00 วัน
8 นางสาวธารทิพย์ นาคสมบูรณ์ 12.00 วัน
9 นางสาวสลัลชนา แป้งหอม 10.00 วัน
10 นางสาวณัฐณิชา มาลัย 7.00 วัน
11 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 7.00 วัน
12 นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ 9.00 วัน
13 นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ 10.00 วัน
14 นางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี 8.00 วัน
15 นางสาววรานันต์ ตันติเวทย์ 10.00 วัน
16 นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี 3.00 วัน
17 นางสาวชิราภรณ์ วงศ์แสน 9.00 วัน
18 นายฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 5.00 วัน
19 นายวุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง 3.00 วัน
20 นางสาวนรารัก บุญญานาม 10.00 วัน
21 นางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ 3.00 วัน
22 นางสาวจุฑารัตน์ หนูสุวรรณ 3.00 วัน
23 นางสาวศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล 2.00 วัน
24 นางสาวสิริเกล้า สังขพันธ์ 10.00 วัน

ขอลาป่วย / กิจ / คลอด

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 สุวรรณา โพธิอ่อน 4.00 วัน
2 นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 1.50 วัน
3 นางสาววัลนิภา สุขเสมอ 23.50 วัน
4 นายสรายุทธ พรหมทา 8.00 วัน
5 นางสาววรรณภา พรมแสง 3.00 วัน
6 นายประสิทธิ์ เดชกล้า 4.00 วัน
7 นายอนันต์ เรียนกิ่ง 14.00 วัน
8 นางสาววิไลวรรณ หยงหนู 3.50 วัน
9 นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ 4.50 วัน
10 นางสาวธารทิพย์ นาคสมบูรณ์ 5.50 วัน
11 นางสาวสลัลชนา แป้งหอม 2.00 วัน
12 นายบงกช พุ่มแก้ว 4.50 วัน
13 นางสาวณัฐณิชา มาลัย 8.00 วัน
14 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 8.00 วัน
15 นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ 1.00 วัน
16 นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ 19.00 วัน
17 นายพัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 13.00 วัน
18 นางสาววรานันต์ ตันติเวทย์ 26.00 วัน
19 นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี 4.00 วัน
20 นางสาวชิราภรณ์ วงศ์แสน 1.00 วัน
21 นายวุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง 3.00 วัน
22 นางสาวนรารัก บุญญานาม 1.50 วัน
23 นางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ 10.00 วัน
24 นางสาวจุฑารัตน์ หนูสุวรรณ 4.50 วัน
25 นายเอกภัทร ลักษณะคำ 1.00 วัน
26 นางสาวศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล 4.00 วัน
27 นางสาวสิริเกล้า สังขพันธ์ 3.00 วัน
28 นายคุณากร ส่งเสริม 2.00 วัน
29 นายฐิติวัจน์ เจริญจิตเกษม 11.50 วัน

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 สุวรรณา โพธิอ่อน 10.00 วัน
2 นางสาววรรณภา พรมแสง 1.00 วัน
3 นางสาวสลัลชนา แป้งหอม 1.00 วัน
4 นายบงกช พุ่มแก้ว 1.00 วัน
5 นางสาวณัฐณิชา มาลัย 4.00 วัน
6 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 1.00 วัน
7 นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ 1.00 วัน
8 นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี 0.50 วัน
9 Kanokporn Peanprasert 4.00 วัน
10 นางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ 3.00 วัน
11 นางสาวจุฑารัตน์ หนูสุวรรณ 2.00 วัน

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยขอเบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าเข่าที่พัก และค่ายานพาหนะ

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 สุวรรณา โพธิอ่อน 1.00 วัน
Loading...