ขอลาพักผ่อน ประจำปี 2021

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 นางสาวเกวลิน มะลิ 2.00 วัน
2 นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี 3.00 วัน

ขอลาป่วย / กิจ / คลอด ประจำปี 2021

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 นายสรายุทธ พรหมทา 2.00 วัน
2 นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา 3.00 วัน
3 นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี 0.50 วัน
Loading...