ขอลาพักผ่อน ประจำปี 2020

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 สุวรรณา โพธิอ่อน 0.50 วัน
2 นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 2.00 วัน
3 นายสรายุทธ พรหมทา 2.00 วัน
4 นางสาววรรณภา พรมแสง 1.00 วัน
5 นายอนันต์ เรียนกิ่ง 1.00 วัน
6 นางสาววิไลวรรณ หยงหนู 1.00 วัน
7 นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ 1.00 วัน
8 นางสาวธารทิพย์ นาคสมบูรณ์ 4.00 วัน
9 นางสาวอรอุมา บารมีรุ่งเรือง 1.00 วัน
10 นายบุรินทร์ กิมทรง 2.00 วัน
11 นางสาวสลัลชนา แป้งหอม 1.00 วัน
12 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 2.00 วัน
13 นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ 1.00 วัน
14 นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ 1.00 วัน
15 นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา 4.00 วัน
16 นางสาวเกวลิน มะลิ 6.00 วัน
17 นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี 1.00 วัน
18 นายฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 1.00 วัน
19 นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 1.00 วัน
20 นางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ 2.00 วัน
21 นายเอกภัทร ลักษณะคำ 2.00 วัน

ขอลาป่วย / กิจ / คลอด ประจำปี 2020

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 เอกรินทร์ วงษ์ไพศาล 3.00 วัน
2 นางสาววัลนิภา สุขเสมอ 2.50 วัน
3 นายสรายุทธ พรหมทา 2.50 วัน
4 นายอนันต์ เรียนกิ่ง 2.00 วัน
5 นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ 1.50 วัน
6 นายบุรินทร์ กิมทรง 1.50 วัน
7 นางสาวสลัลชนา แป้งหอม 0.50 วัน
8 นางสาวณัฐณิชา มาลัย 2.00 วัน
9 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 1.50 วัน
10 นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ 0.50 วัน
11 นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ 3.00 วัน
12 นางพัชรินทร์ กิจเพิ่มทรัพย์ 1.00 วัน
13 นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา 1.50 วัน
14 นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี 1.50 วัน
15 นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 2.00 วัน
16 นางสาวนรารัก บุญญานาม 1.00 วัน

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ประจำปี 2020

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 สุวรรณา โพธิอ่อน 6.00 วัน
2 นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 3.00 วัน
3 นางสาววัลนิภา สุขเสมอ 3.00 วัน
4 นายสรายุทธ พรหมทา 5.00 วัน
5 นางสาววรรณภา พรมแสง 3.00 วัน
6 นางสาววิไลวรรณ หยงหนู 3.00 วัน
7 นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ 3.00 วัน
8 นางสาวธารทิพย์ นาคสมบูรณ์ 3.00 วัน
9 นางสาวอรอุมา บารมีรุ่งเรือง 3.00 วัน
10 นายบุรินทร์ กิมทรง 3.00 วัน
11 นางสาวสลัลชนา แป้งหอม 3.00 วัน
12 นายบงกช พุ่มแก้ว 5.00 วัน
13 นางสาวณัฐณิชา มาลัย 3.50 วัน
14 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 3.00 วัน
15 นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ 3.00 วัน
16 นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ 3.00 วัน
17 นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา 3.00 วัน
18 นายวรยศ ละม้ายศรี 1.00 วัน
19 นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 5.50 วัน
20 นางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ 1.00 วัน
Loading...