ขอลาพักผ่อน ประจำปี 2021

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 5.00 วัน
2 นางสาววรรณภา พรมแสง 7.00 วัน
3 นายอนันต์ เรียนกิ่ง 2.00 วัน
4 นางสาววิไลวรรณ หยงหนู 1.00 วัน
5 นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ 2.00 วัน
6 นางสาวอรอุมา บารมีรุ่งเรือง 9.00 วัน
7 นางสาวณัฐณิชา มาลัย 4.00 วัน
8 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 2.00 วัน
9 นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ 1.00 วัน
10 นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ 6.00 วัน
11 นางพัชรินทร์ กิจเพิ่มทรัพย์ 2.00 วัน
12 นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา 4.00 วัน
13 นางสาวเกวลิน มะลิ 2.00 วัน
14 นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี 4.00 วัน
15 นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 4.00 วัน
16 นางสาวนรารัก บุญญานาม 10.00 วัน
17 นางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ 2.00 วัน

ขอลาป่วย / กิจ / คลอด ประจำปี 2021

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 สุวรรณา โพธิอ่อน 4.00 วัน
2 นางสาววัลนิภา สุขเสมอ 2.50 วัน
3 นายสรายุทธ พรหมทา 7.00 วัน
4 นางสาววรรณภา พรมแสง 45.00 วัน
5 นายอนันต์ เรียนกิ่ง 1.00 วัน
6 นางสาววิไลวรรณ หยงหนู 0.50 วัน
7 นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ 2.00 วัน
8 นางสาวธารทิพย์ นาคสมบูรณ์ 0.50 วัน
9 นายบุรินทร์ กิมทรง 1.00 วัน
10 นางสาวณัฐณิชา มาลัย 2.00 วัน
11 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 0.50 วัน
12 นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ 2.00 วัน
13 นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ 2.50 วัน
14 นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา 5.00 วัน
15 นางสาวเกวลิน มะลิ 4.00 วัน
16 นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี 4.50 วัน
17 นายวรยศ ละม้ายศรี 1.00 วัน
18 นางสาวสิริเกล้า สังขพันธ์ 1.00 วัน

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ประจำปี 2021

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 สุวรรณา โพธิอ่อน 2.00 วัน
2 นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 1.00 วัน
3 นายบงกช พุ่มแก้ว 1.00 วัน
4 นายวรยศ ละม้ายศรี 7.00 วัน
5 นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 5.00 วัน

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยขอเบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าเข่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ประจำปี 2021

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 1.00 วัน
Loading...