ขอลาพักผ่อน ประจำปี 2020

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 2.00 วัน
2 นางสาววรรณภา พรมแสง 1.00 วัน
3 นายอนันต์ เรียนกิ่ง 1.00 วัน
4 นายบุรินทร์ กิมทรง 2.00 วัน
5 นางสาวสลัลชนา แป้งหอม 1.00 วัน
6 นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ 1.00 วัน
7 นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ 1.00 วัน
8 นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา 1.00 วัน
9 นางสาวเกวลิน มะลิ 1.00 วัน
10 นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี 1.00 วัน
11 นายฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 1.00 วัน
12 นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 1.00 วัน

ขอลาป่วย / กิจ / คลอด ประจำปี 2020

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 เอกรินทร์ วงษ์ไพศาล 3.00 วัน
2 นางสาววัลนิภา สุขเสมอ 1.00 วัน
3 นายสรายุทธ พรหมทา 1.50 วัน
4 นายอนันต์ เรียนกิ่ง 1.00 วัน
5 นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ 0.50 วัน
6 นางสาวณัฐณิชา มาลัย 1.00 วัน
7 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 0.50 วัน
8 นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ 1.00 วัน
9 นางพัชรินทร์ กิจเพิ่มทรัพย์ 1.00 วัน
10 นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา 1.50 วัน
11 นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 1.00 วัน

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ประจำปี 2020

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 สุวรรณา โพธิอ่อน 1.00 วัน
2 นายบงกช พุ่มแก้ว 1.00 วัน
3 นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 2.00 วัน
Loading...