กรุณาเข้าสู่ระบบ

อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :

ขอลาพักผ่อน ประจำปี 2019

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 สุวรรณา โพธิอ่อน 4 วัน
2 นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 5 วัน
3 นางสาววัลนิภา สุขเสมอ 4 วัน
4 นายอนันต์ เรียนกิ่ง 3 วัน
5 นางสาววิไลวรรณ หยงหนู 2 วัน
6 นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ 5 วัน
7 นางสาวธารทิพย์ นาคสมบูรณ์ 2 วัน
8 นางสาวอรอุมา บารมีรุ่งเรือง 3 วัน
9 นายบุรินทร์ กิมทรง 2 วัน
10 นายบงกช พุ่มแก้ว 4 วัน
11 นางสาวณัฐณิชา มาลัย 7 วัน
12 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 1 วัน
13 นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ 7 วัน
14 นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ 7 วัน
15 นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา 5 วัน

ขอลาป่วย / กิจ / คลอด ประจำปี 2019

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 สุวรรณา โพธิอ่อน 1 วัน
2 นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 3 วัน
3 นางสาววัลนิภา สุขเสมอ 5 วัน
4 นางสาววรรณภา พรมแสง 1 วัน
5 นายประสิทธิ์ เดชกล้า 3 วัน
6 นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ 2 วัน
7 นางสาวอรอุมา บารมีรุ่งเรือง 5 วัน
8 นายบุรินทร์ กิมทรง 1 วัน
9 นางสาวสลัลชนา แป้งหอม 1 วัน
10 นางสาวณัฐณิชา มาลัย 5 วัน
11 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 2 วัน
12 นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ 2 วัน
13 นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ 1 วัน
14 นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา 2 วัน

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ประจำปี 2019

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 สุวรรณา โพธิอ่อน 3 วัน
2 นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 6 วัน
3 นางสาววัลนิภา สุขเสมอ 3 วัน
4 นางสาววิไลวรรณ หยงหนู 2 วัน
5 นางสาวอรอุมา บารมีรุ่งเรือง 1 วัน
6 นายบุรินทร์ กิมทรง 11 วัน
7 นางสาวสลัลชนา แป้งหอม 3 วัน
8 นายบงกช พุ่มแก้ว 1 วัน
9 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 1 วัน
10 นางสาวชนัญชยา เพิ่มทวีทรัพย์ 7 วัน
11 นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา 1 วัน

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยขอเบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าเข่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ประจำปี 2019

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 สุวรรณา โพธิอ่อน 1 วัน
2 นางสาวสลัลชนา แป้งหอม 1 วัน
3 นางสาวณัฐณิชา มาลัย 4 วัน
4 นางสาวจันทนา ผลประเสริฐ 1 วัน
5 นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา 1 วัน
Loading...